Visie Ouderparticipatie

Visie Ouderparticipatie

Bij De Eerste Stapjes gaan we uit van het principe ‘wij werken niet voor de ouders maar wij werken met de ouders samen’. We willen de ouders informeren over en betrekken bij de opvang.

We bieden veiligheid en geborgenheid.

We willen samen met de ouders een stabiele en goede basis leggen voor de toekomst. Alle ouders zijn welkom in onze opvang. We erkennen de ouders als eerste opvoeders. Ouderparticipatie start met een goede communicatie en we maken dan ook voldoende tijd vrij voor het dagelijks sociaal contact enerzijds en voor hun vragen, suggesties en opmerkingen anderzijds. De kinderbegeleiders zijn het belangrijkste aanspreekpunt voor de ouders. Ze zorgen mede voor een vriendelijk onthaal en voor het opbouwen van een vertrouwensband.

We streven naar een individuele aanpak binnen de mogelijkheden van groepsopvang.

Er wordt voldoende tijd gemaakt om ouders correct te informeren over het welbevinden en de ontwikkeling van hun kind in de opvang. Dit gebeurd enerzijds mondeling maar daarnaast ook elektronisch in het heen- en weerschriftje. We werken waarderend en met een luisterend oor voor alle ouders. We vinden het belangrijk dat ouders open kunnen communiceren over hun noden en hun tevredenheid kunnen uiten. In de mate van het mogelijke houden we rekening met hun wensen. We verwelkomen hun advies en luisteren naar hun mening zodat we ons als opvang kunnen blijven verbeteren. Naast het dagelijks contact organiseren we ook oudercontacten en informele contactmomenten om extra overleg mogelijk te maken en samen de opvoeding gestalte te geven.

 

 

We werken aan zelfontplooiing en stimuleren van de betrokkenheid.

De betrokkenheid van ouders op het kind is uiterst belangrijk. Ouders kunnen meebeslissen over zaken die hun kind aangaan. Ze kunnen hun wensen in verband met hun kind en ten aanzien van de opvang formuleren en worden op gepaste wijze geïnformeerd. We willen de ouders echter meer betrekken bij de werking en de organisatie. Ouders hebben kwaliteiten die ze misschien graag ter beschikking stellen van de kinderopvang. We werken het beleid rond ouderparticipatie verder uit.

We communiceren op een open en respectvolle manier.

Tot slot dragen we open communicatie met respect voor elkaar hoog in het vaandel. We respecteren de verschillende visies ten aanzien van opvoeding en vinden het belangrijk om te communiceren op een eerlijke en open manier. In de relatie met ouders vinden we het belangrijk om van elkaar te leren en elkaar te ondersteunen. We maken geen onderscheid met betrekking tot afkomst en cultuur. We behandelen iedereen met evenveel respect en maken voor iedereen evenveel tijd. We vragen dan ook om ons team met hetzelfde respect te benaderen.